menu icon
Fluid System Technologies Polska Elementy do instalacji przepływowych cieczy i gazów

Nitrogen generator

Nitrogen generator

Gene­rá­tory dusíku řady LC/MS zajiš­ťují sta­bilní dodávku vysoce čis­tého plynu pro labo­ra­torní instru­men­taci v ply­nové chromatografii.

 • 5 základ­ních typů pokrývá spo­třebu dusíku do 50 litrů za minutu
 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace

 

 

Gene­rá­tory dusíku pro LC/MS Agilent

Tyto gene­rá­tory dusíku jsou navr­ženy spe­ci­álně pro instru­men­taci Agi­lent 6400 a 6500. Zajiš­ťují stá­lou dodávku dusíku v LCMS kva­litě 24 hodin denně.

 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace

 

Gene­rá­tory dusíku a suchého vzduchu

Tyto kom­bi­no­vané gene­rá­tory zajiš­ťují sou­čas­nou dodávku vysoce čis­tého dusíku a suchého vzdu­chu 24 hodin denně.

 • S inte­gro­va­ným bez­maz­ným kom­pre­so­rem nebo bez něj
 • Kom­paktní, spo­leh­livé, s mini­mální údržbou
 • Homo­lo­go­vány vět­ši­nou výrobců labo­ra­torní instrumentace

 

​Gene­rá­tory dusíku MIDIGAS Lab

Gene­rá­tory dusíku MIDIGAS Lab jsou vhodné pro ústřední labo­ra­toře, respek­tive více­četné LC/MS apli­kace. Kva­lita dusíku od 5 % do 10 ppm zbyt­ko­vého kys­líku, respek­tive čis­tota dusíku od 95 % do 99,999 %. Dodá­vají dusík v poža­do­vané kva­litě 24 hodin denně.

 • 3 základní modely dodá­vají až 25 m3 dusíku za hodinu, respek­tive od 9 do 408 litrů za minutu
 • Inte­gro­vaný úsporný režim a moni­to­ring výstupní kvality
 • Dál­kový moni­to­ring včetně alarmů k dispozici
 • Robustní, spo­leh­livé, s mini­mální obslu­hou a údržbou

 

Gene­rá­tory dusíku MAXIGAS Lab

Gene­rá­tory dusíku MAXIGAS Lab mají robustní kon­strukci pro dodávku kva­lit­ního dusíku pro více­četné ana­ly­tické apli­kace včetně LC/MS. Modu­lární design je vhodný pro ústřední labo­ra­toře a nepře­tr­žitý pro­voz 24 hod denně.

 • 7 základ­ních modelů pokrývá spo­třeby od 2 m3/hod po 150 m3/hod, respek­tive od 30 litrů do 2 500 litrů za minutu
 • Inte­gro­vaný úsporný režim a kon­ti­nu­ální monitoring
 • Dál­kové ovlá­dání včetně digi­tál­ních a ana­lo­go­vých výstupů
 • Na vyžá­dání včetně pří­slu­šen­ství sys­tému stla­če­ného vzduchu
 • Mini­mální obsluha a údržba